Disclaimer

Beste gebruiker,

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

De personen op de foto’s zijn meestal model en hebben in dat geval geen relatie met de tekst of het onderwerp.

Wijkmariahoeve is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, uit foutieve of onrechtmatige overname van content of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Wijkmariahoeve worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Wijkmariahoeve heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Wijkmariahoeve spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De aangeboden informatie en eventueel aanverwante dienst(en) kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wijkmariahoeve.

Het is mogelijk om via de Website content of informatie te plaatsen. Deze content of informatie is openbaar en voor elke gebruiker van de Website te raadplegen.

Het is niet toegestaan om via de Website content of informatie te plaatsen indien en voor zover die:

  1. In strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
  2. Inbreuk maken op enig recht van derden;
  3. Een commercieel karakter hebben;
  4. Anderszins onrechtmatig zijn jegens het Wijkmariahoeve of een derde.

Wijkmariahoeve behoudt zich het recht voor uw bijdragen in te korten of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer een bijdrage in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

De gebruiker van de site is aansprakelijk voor de schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Wijkmariahoeve tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Wijkmariahoeve heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het op de site getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Heeft u klachten of bezwaren in verband met auteursrecht, portretrecht, andere rechten, persoonsgegevens of privacy of denkt u de rechtmatige eigenaar te zijn van beeldmateriaal op www.wijkmariahoeve.nl, dan kunt u contact met ons opnemen via wijkmariahoeve@gmail.com.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Met vriendelijke groet, Joan Egberts